Conducere

Director executiv                                             Director executiv adjunct

DAVID  Claudia - 0733 158867                                       -

 

 

Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură are următoarele atribuţii principale:

a)        asigură funcţionalitatea instituţiei, prin preluarea şi transmiterea către compartimentele funcţionale ale instituţiei a deciziilor ministerului şi, prin urmărirea aplicării operative şi cu maximă eficienţă a acestor decizii, în domeniul  de activitate conform legislaţiei în vigoare;

b)       coordonează în mod direct următoarele activităţi: monitorizare, inspecţii tehnice, verificare şi control în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, statistică agricolă şi monitorizare piaţă, resurse umane, financiar-contabilitate, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice, audit intern, implementarea politicilor,strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, consultanţă agricolă şi formare profesională;

c)        asigură coordonarea realizării inspecţiilor tehnice şi a controlului specific pe fiecare domeniu de activitate, pe baza tematicilor aprobate de conducerea MADR, conform prevederilor legale;

d)       aprobă referate de constatare şi aplicare a contravenţiilor, pe domeniile de competenţă, potrivit  prevederile legale în vigoare;

e)        verifică respectarea prevederilor din protocolul de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi aprobă raportul întocmit în acest scop de specialişti care îşi desfăşoară activitatea în cadrul DAJ care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, potrivit prevederile Ordinului nr.946/2014;

f)        gestionează activitatea de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice;

g)       emite decizii de numire şi desemnează persoanele responsabile care să asigură implementarea legislaţiei în domeniile de activitate;

h)       emite acordul pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice;

i)         aprobă structura organizatorică şi statul de funcţii ale Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice;

j)         numeşte, prin decizie, conform legii, directorul Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice.

k)       angajează şi utilizează creditele bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

l)         asigură integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;

m)      organizează şi asigură ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare , a situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

n)       organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;

o)       organizează şi asigură ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;

p)       aprobă programul de control financiar gestionar stabilit conform prevederilor legale, urmăreşte valorificarea actelor de control întocmite de auditorul financiar;

q)       colaborează cu direcţiile generale, direcţiile şi serviciile din cadrul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

r)        colaborează cu conducătorii celorlalte direcţii, direcţii generale şi organe de specialitate din subordinea prefecturii, cu autorităţile publice locale , institute şi staţiuni de cercetare, unităţi de învăţământ agricol, asociaţii de producători, organizaţii interprofesionale din sectorul agricol şi alimentar şi alte organisme interesate;

s)        asigură comunicarea cu Biroul pentru situaţii de urgenţă din cadrul  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu privire la eventualele fenomene naturale cu urmări negative asupra culturilor agricole şi efectivelor de animale;

ş)    coordonează toate activităţile specifice RICA la nivelul judeţului, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu;

t)         informează fermierii şi persoanele interesate asupra oportunităţilor şi responsabilităţilor în derularea proiectelor cu finanţare europeană şi naţională, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru  accesarea fondurilor europene şi naţionale, implementarea normelor de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori;

u)       organizează un sistem de informare şi comunicare eficient prin activităţi de editare, multiplicare şi difuzare a materialelor de specialitate şi prin realizare de filme, emisiuni radio şi televiziune şi a altor materiale audio- vizuale;

v)       stabileşte colaborări cu diferiţi parteneri pentru realizarea unorobiective comune fără angajarea patrimoniului DAJ Braşov;

w)      coordonează activitatea de promovare a programelor  naţionale, europene şi internaţionale de dezvoltare rurală, formare profesională, promovare şi elaborare proiecte;

x)       coordonează activitatea  de realizare a veniturilor proprii ale DAJ Braşov;

y)       stabileşte prin decizie Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, în conformitate cu HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

z)        solicită Aviz de funcţionare de la ANFP pentru funcţiile publice prevăzute în structura organizatorică;

aa)     îndeplineşte funcţia de ordonator de credite terţiar;

bb)    analizează periodic, împreună cu directorul executiv adjunct rapoartele întocmite de funcţionarii publici;

cc)     stabileşte măsuri privind buna desfăşurare a patrimoniului, protecţia şi confidenţialitatea datelor deţinute;

dd)    urmăreşte aplicarea şi respectarea regulilor de protecţia muncii, PSI şi medicina muncii, luând măsurile necesare;

ee)     numeşte prin decizie, în condiţiile legii, personalul de execuţie şi de conducere cu excepţiadirectorului executiv adjunct;

ff)      aprobă, autorizeză, avizează, după caz, documentele şi actele administrative  conform competenţelor stabilite de legislaţia specifică în vigoare ;

gg)    îndeplineşte şi alte sarcini şi atribuţii specifice rezultate din acte normative în vigoare şi/sau dispuse de MADR.