Economic

Compartimentul economic, administrativ şi achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii:

 

 • organizează şi urmăreşte evidenţa angajamentelor bugetare în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice în acest scop;
 • în cursul exerciţiului bugetar anual, în colaborare cu unităţile subordonate, asigură întocmirea de propuneri de rectificare a bugetului aprobat;
 •  întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, compuse din bilanţ, cont de execuţie bugetară şi anexe, şi asigură depunerea acestora la minister, la termenele stabilite de acesta;
 • întocmeşte instrucţiunile privind efectuarea plăţilor directe aferente sumelor autorizate;
 • asigură întocmirea necesarului de fonduri şi transmiterea acestuia la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea efectuării cererilor de deschidere de credite pe baza solicitărilor din cadrul direcţiei şi a analizei stadiului execuţiei bugetului aprobat;
 • asigură relaţiile direcţiei pentru agricultură cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, direcţiile judeţene de trezorerie, Curtea de Conturi şi alte instituţii cu atribuţii de control pe linia activităţii financiar contabile, privind îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin, prevăzute de actele normative în vigoare;
 • întocmeşte contul de execuţie pentru plăţile directe efectuate;
 • elaborează şi prezintă spre aprobare trezoreriei a programului de finanţare a investiţiilor, urmăreşte realizarea acestuia şi ia măsuri de ţinere a evidenţei operative a operaţiunilor financiar-contabile ce derivă din acesta;
 • înregistrează în evidenţa financiar-contabilă toate operaţiunile cu caracter economico-financiar care au loc în cadrul unităţii pe bază de documente legale, întocmite şi aprobate conform instrucţiunilor de aplicare a planului de conturi şi a actelor normative în vigoare;
 • controlează ţinerea evidenţei sintetice şi analitice a cheltuielilor după natura lor;
 • inventariază anual patrimoniul unităţii, efectuând valorificarea acesteia;
 • întocmeşte notele contabile şi a centralizatoarelor pentru debitarea, respectiv creditarea conturilor ;
 • efectuează, chenzinal sau ori de câte ori este nevoie, plata drepturilor băneşti (salarii, indemnizaţii concedii de odihnă, concedii medicale, sporuri, etc.);
 • întocmeşte planul de casă;
 • întocmeşte evidenţa contabilă a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, materiilor, materialelor, mijloacelor băneşti;
 • asigură încadrarea în plafoanele alocate pentru plata utilităţilor: energia electrică şi termică, convorbirile telefonice etc.
 • asigură fundamentarea pe baza propunerilor şi situaţiilor de lucrări, a planului de investiţii şi cheltuieli pentru reparaţii capitale la obiectivele de investiţii ale direcţiei, finanţate de la bugetul de stat, funcţie de volumul alocat;
 • analizarea documentaţiilor pentru scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe şi pentru casarea mijloacelor fixe aparţinând unităţilor subordonate, conform legislaţiei;
 • elaborează documentaţiile privind acordul pentru transferuri de fonduri fixe între unităţile bugetare;
 • asigură participarea, conform legislaţiei, la adjudecarea execuţiei lucrărilor de construcţii, la recepţionarea acestora în vederea asigurării calităţii, siguranţei şi durabilităţii construcţiilor;
 • verifică respectarea şi aplicarea normelor metodologice în contractarea şi achiziţionarea lucrărilor de proiectare şi execuţie, a derulării fondurilor de la buget.
 • asigură procurarea în limitele bugetului aprobat, a materialelor administrativ-gospodăreşti, rechizite, etc., cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice;
 • organizează activitatea de întreţinere şi curăţenie a locurilor de muncă, a echipamentelor de birou, a instalaţiilor sanitare, de iluminat şi încălzire;
 • întocmirea şi ţinerea la zi a evidenţei tehnico-operative  a aprovizionării cu materiale;
 • organizează şi răspunde de paza sediului instituţiei ;
 • asigură programul de întreţinere revizii şi reparaţii a mijloacelor fixe, maşinilor şi a utilajelor din dotarea unităţii ;
 • asigură eliberarea foilor de parcurs pentru mijloacele de transport;
 • ia măsuri în vederea organizării activităţii de întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport din dotarea unităţii în condiţii de siguranţă în circulaţie ;
 • gestionează bonurile de consum pentru mijloacele de transport din dotare;
 • răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa ştampilelor şi sigiliilor ;
 • asigură evidenţa, selecţionarea, păstrarea documentelor create şi deţinute în arhiva direcţiei;

Pentru încurajarea dezvoltării colaborării între administraţia publică şi sectorul neguvernamental, Secretariatul General al Guvernului (SGG) administrează şi actualizează platforma CONECT - Catalogul organizaţiilor neguvernamentale pentru evidenţă, consultare şi transparenţă www.conect.gov.ro