Inspectii si implementare

INSPECTII ȘI IMPLEMENTARE

 

Serviciul inspectii, implementare politici şi statistici agricole îndeplineşte  următoarele atribuţii:

- răspunde de implementarea legislaţiei în vigoare pentru sectorul fructelor şi legumelor proaspete;

- verifică, prin sondaj, respectarea conformităţii cu standardele de comercializare a  fructelor şi legumelor proaspete pe întreaga filieră de produs;

- efectuează controlul şi eliberează certificatul de conformitate pentru fructele şi legumele proaspete provenite din import sau destinate exportului;

- verifică documentaţia şi facturile pentru loturile de legume şi fructe care se supun standardelor de calitate pe filiera de comercializare;

- verifică, prin sondaj, modul de realizare a autocontrolului privind respectarea standardelor de comercializare, de către operatorii care au dotarea şi structura organizatorică necesară şi sunt atestaţi de  MADR prin Autoritatea de Coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F.;

- întocmeste baza de date a operatorilor din sectorul de fructe şi legume şi  asigură reactualizarea acesteia;

- asigură controlul de conformitate cu standardele de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete care urmează procedura de retragere de la comercializare;

- verifică documentaţia şi vizează autorizaţiile de plantare şi de defrişare a plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi;

- verifică modul de realizare a tehnologiilor de producţie şi a bunelor practici agricole;

- constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative în vigoare;

            - îndeplineşte şi alte atribuţii reieşite din legislaţia în vigoare;           

            -verifică modul de respectare a prevederilor Regulamentelor (CE) nr. 491/2009, nr. 555/2008, nr. 607/2008, nr. 606/2008, nr. 436/2009 precum şi ale prevederilor Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 244/2002 aprobate prin H.G. nr. 1134/2002 şi ale altor acte normative specifice, în vigoare;

            - verifică conformitatea produselor vitivinicole din punct de vedere al compoziţiei fizico-chimice şi caracteristicilor organoleptice şi modul de prezentare şi comercializare a acestora;

       - verifică respectarea prevederilor legale privind sistemul de declaraţii şi de evidenţă obligatoriu în sectorul  vitivinicol, conform prevederilor OM nr. 75/2004, OM nr. 234/2004, OM nr. 487/2009;

       - efectuează trasabilitatea produselor vitivinicole provenite din import sau comerţul intracomunitar, conform prevederilor OM nr. 80/2010;

       - controlează calitatea, provenienţa, autenticitatea şi naturaleţea vinurilor de masă, vinurilor  cu indicaţie geografică (IG) şi a vinurilor cu Denumire de Origine Controlată, conform prevederilor OM nr. 52/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

       - verifică respectarea legislaţiei privind înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor viticole, verifică şi actualizează datele înscrise în Registrul Plantaţiilor Viticole;

       - verifică modul de respectare a prevederilor legale referitoare la practicile şi tratamentele autorizate aplicate vinurilor şi produselor pe bază de vin, în etapele de producere, condiţionare, maturare şi îmbuteliere;

       - autorizează spaţiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului de masă în vrac şi verificarea menţinerii condiţiilor de autorizare, conform prevederilor OM nr. 224/2008;

       - aprobă planurile individuale şi efectuează recepţia cantitativă şi calitativă atât a lucrărilor de execuţie cît şi a măsurilor eligibile din cadrul programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole derulate cu fonduri comunitare, conform prevederilor OM nr. 247/2008 cu modificările şi completările ulterioare;

       - colaborează cu alte instituţii abilitate pentru verificare şi control: ANPC, Garda Financiară, Inspectorate de Poliţie;

       - constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative în vigoare;

       -îndeplineşte şi alte atribuţii reieşite din legislaţia în vigoare.

       - efectuează controlul activităţii organismelor de inspecţie şi certificare aprobate pe teritoriul României, în conformitate cu tematica şi programul activităţii  de control şi supraveghere a organismelor de inspecţie şi certificare conform Regulamentului (CE) nr.834/2007, precum şi a Ordinului nr.65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a organismelor de control;

       - realizează inspecţii pe teren la operatori, în conformitate cu programul stabilit şi aprobat, pe baza eşantionului transmis de către MADR;

       - întocmeşte rapoarte de evaluare care cuprind măsurile ameliorative, necesare a fi intreprinse de organismele de inspecţie şi certificare pentru corectarea eventualelor neconformităţi identificate;

       - transmite către MADR, rapoartele de evaluare emise în urma controlului efectuat la operatorii supuşi sistemului de inspecţie şi certificare;

       - îndeplineşte şi alte atribuţii reieşite din legislaţia în vigoare.

       -verifică modul de respectare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul organismelor modificate genetic (OMG), precum şi ale altor acte normative specifice, în vigoare;

       - efectuează campania de informare şi mediatizare a legislaţiei în domeniul organismelor modificate genetic a tuturor potenţialilor cultivatori de plante modificate genetic (persoane fizice sau juridice);

       - verifică modul în care cultivatorii de plante modificate genetic aplică măsurile de asigurare a coexistenţei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau convenţionale, şi verifică respectarea distanţei de izolare stabilită prin legislaţia în vigoare;

       - inventariază suprafeţele cultivate cu plante modificate genetic, astfel încât să existe o corelaţie între suprafaţa cultivată şi cantitatea de sămânţă folosită la semănat, menţionată pe documente;

       - specifică suprafaţa cultivată cu porumb convenţional, declarată ca zonă de refugiu în interiorul sau lângă parcela cultivată cu porumb MON 810, a cărei producţie va fi considerată modificată genetic;

     - participă efectiv la acţiunile de evaluare a producţiei de plante modificate genetic (pentru fiecare solă şi total unitate) şi întocmirea proceselor verbale de recoltare pe sole;

     - asigură şi urmăreşte trasabilitatea producţiei pentru toţi cultivatorii de plante modificate genetic, conform protocolului încheiat între cele 4 autorităţi responsabile (MADR, Garda Naţională de Mediu, ANSVSA şi ANPC);

     - sesizează alte organisme - Garda Naţională de Mediu, ANSVSA şi ANPC, pentru neregulile constatate, în aplicarea măsurilor ce se impun, în astfel de situaţii;

     - efectueaza inspectii la Centrele de Testarea Soiurilor, staţiuni de cercetare/dezvoltare, fermieri, universităţi, care cultiva în scop ştiinţific plante modificate genetic şi participă la  lucrările de distrugere a resturilor vegetale rezultate după recoltarea acestora;

       - îndeplineşte şi alte atribuţii reieşite din legislaţia în vigoare.

       -verifică modul de respectare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2003/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative specifice, în vigoare;

       -întocmeşte şi actualizează periodic baza de date a operatorilor autorizaţi care produc, depozitează şi comercializează îngrăşămintele chimice;

       -verifică cerinţele speciale pentru îngrăşămintele care au în compoziţie un procent peste 28% azot;

       -supraveghează modul de prelevare probelor în vederea efectuării testului de rezistenţă la detonabilitate, în unităţile de producere a îngrăşămintelor;

       -întocmeşte planul de control privind aplicarea prevederilor legale în domeniul îngrăşămintelor chimice;

       -urmăreşte modul de depozitare, ambalare, etichetare, precum şi documnetele de însoţirea îngrăşămintelor chimice;

       -interzice comercializarea cantităţilor de îngrăşăminte care nu corespund cerinţelor prevăzute în legislaţia în vigoare;

       -constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative în vigoare;

       -îndeplineşte şi alte atribuţii reieşite din legislaţia în vigoare.

-monitorizează şi verifică operatorii economici din sectorul zootehnic, al producerii şi

comercializării  furajelor;

      -verifică pe baza tematicilor aprobate de către conducerea M.A.D.R. sau în baza deciziilor

sau dispoziţiilor conducerii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectarea legislaţiei de către operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul zootehnic;

      -întocmeşte rapoarte, note, informări cu privire la aspectele constatate în urma inspecţiilor realizate;

      - constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative în vigoare;

      - îndeplineşte şi alte atribuţii reieşite din legislaţia în vigoare.

-la nivel teritorial sunt nominalizaţi 10 inspectori zonali pentru clasificarea carcaselor, conform OM nr. 132/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-verifică respectarea aplicării corecte a Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine şi aplică sancţiuni acolo unde constată contravenţii, conform HG nr. 267/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr 353/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

-verifică şi controlează respectarea condiţiilor care au stat la baza acordării licenţei de fabricaţie,  a reţetelor de fabricaţie, precum şi a calităţii produselor realizate de operatorii economici din industria alimentară, confom legislaţiei în domeniu;

-urmăreşte şi verifică modul în care se respectă şi se aplică actele normative privind protecţia indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a atestatelor de specificitate (certificarea caracteristicilor specifice) pentru produsele agricole şi produsele alimentare, în vederea obţinerii recunoaşterii şi protecţiei acestora pe piaţa Uniunii Europene;

-controlează în condiţiile legii, operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei, depozitării, transportului şi comercializării produselor alimentare;

-constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative în vigoare;

-îndeplineşte şi alte atribuţii reieşite din legislaţia în vigoare.

-verifică modul de respectare a prevederilor OUG nr. 12/2006, a OUG 141/2002 cu completarile şi modificările ulterioare şi ale altor acte normative specifice, în vigoare;

       -verifică existenţa contractelor de vânzare-cumpărare, a facturilor fiscale în cazul persoanelor juridice şi a contractelor de  vânzare-cumpărare, a contractelor de prestări servicii şi a borderourilor de achiziţii cu regim special, în cazul producătorilor agricoli persoane fizice, existenţa actelor de transport a cerealelor de la punctul de recoltare până  la depozitele de cereale, a  rapoartelor de producţie şi întocmirea facturilor fiscale, conform bonurilor de măciniş, în cadrul operatorilor care desfăşoară activitaţi de procesare a cerealelor;

     -verifică existenţa la partenerii de pe filiera cerealelor a echipamentelor şi/sau a serviciilor electronice pentru evidenţa, prelucrarea şi furnizarea datelor;

     -verifică contractele de asigurare împotriva factorilor naturali şi de risc pentru depozitul licenţiat şi pentru seminţele de consum depozitate, aferente certificatelor de depozit eliberate;

     -constată contravenţiile şi aplică sancţiuni în conformitate cu prevederile OUG nr. 12/2006, a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.512/2009 şi HG nr. 807/ 2009;

     -îndeplineşte şi alte atribuţii reieşite din legislaţia în vigoare.

-aplică măsurile legislative necesare, inclusiv cele cuprinse în cadrul Proiectului PHARE “Sprijin pentru crearea şi consolidarea Sistemului de Informaţii Agricole”, în vederea organizării, implementării şi funcţionării sistemului informaţional de piaţă agricolă, la nivel  judeţean;

-aplică măsurile necesare îndeplinirii obligaţiilor privitoare la transferul de informaţii agricole către MADR, corespunzător cu cerinţele Uniunii Europene şi în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională;

-identifică pe baza informaţiilor de piaţă, fenomene care distorsionează funcţionarea pieţelor pe filiere de produs, raportează către MADR  şi propune măsuri de reglementare a acestora;

-promovează şi realizează colectarea, procesarea şi diseminarea datelor statistice care privesc sectorul agroalimentar în conformitate cu normele, tehnicile şi standardele statistice în materie;

-asigură interconexiune şi legătura între componentele teritoriale sistemului informaţional al MADR şi Sistemul Statistic Naţional;

-cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale din judeţ pentru efectuarea cercetărilor statistice prevăzute în Programul statistic naţional anual;

-întocmeşte lunar  “Situaţia efectivelor şi producţiei animalelor domestice”  pe judeţ şi sectoare de activitate ;

-culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind “Suprafaţa productivă de primăvară la data de 15 iunie.....” pe judeţ şi forme de proprietate (cercetarea statistică Agr.2a);

-culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind „Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantărilor şi defrişărilor de vii şi pomi în anul ...” (cercetarea statistică Agr 2b);

-întocmeşte anual în luna decembrie la termenul solicitat de MADR „Balanţa suprafeţelor arabile şi inventarierea culturilor însămânţate în toamna anului...”, pe total  judeţ şi sectoare de proprietate ;

-întocmeşte anual în luna decembrie situaţia tractoarelor şi utilajelor agricole;

-întocmeşte situaţia privind starea de vegetaţie a culturilor, pe judeţ şi sectoare de activitate – de 2 ori pe an, la termene solicitate de MADR ;

-efectuează estimări privind producţia principalelor culturi agricole  pe total judeţ şi sectoare de activitate, la solicitarea MADR  în conformitate cu cerinţele regulamentele specifice ale Uniunii Europene;

-realizează operativa privind stadiul lucrărilor agricole, pe total judeţ şi pe sectoare de activitate;

-participă la pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului general agricol, conform principiilor şi recomandărilor internaţionale, aşa cum se stabileşte de conducerea ministerului în conformitate cu legislaţia naţională;

-colaboreaza cu:

             ● responsabilii INS  judeţeni şi din cadrul regiunii din care fac parte în vederea acoperirii cerinţelor statistice la nivel regional;

            ● reprezentanţi ai asociaţiilor de fermieri, asociaţiilor profesionale şi interprofesionale, cu camerele agricole teritoriale şi judeţene în vederea colectării şi corelării datelor statistice specifice colectate;

● colectivele de specialitate din cadrul DJA  şi MADR în vederea desfaşurării activităţii  în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu şi asigură confidenţialitatea datelor;

-răspunde şi altor cerinţe ce revin prin acte normative sau care sunt repartizate de conducerea DJA sau MADR,  privind informaţii operative şi/sau statistice.                 

-coordonează activitatea RICA la nivelul judeţului şi pune în practică angajamentele asumate prin Documentul de poziţie pentru capitolul 7 -Agricultura;

-pregăteşte şi implementează planul construcţiei instituţionale RICA la nivel de judeţ; 

-reprezinta MADR şi Agenţia de Legătură RICA pentru România la nivelul judeţului şi coordonează toate activităţile specifice de pe raza judeţului conform planului anual repartizat de MADR;

-colectează informaţii contabile de la exploataţiile agricole de pe raza judeţului conform planului de selecţie distribuit de către reprezentanţii MADR la instruirile anuale;

-asigură respectarea planului de selecţie a exploataţiilor participante la RICA;

-asigură instruirea periodică a colectorilor de date privaţi, la nivel judeţean şi acordă consultanţă participanţilor la anchetă;

-centralizează şi efectuează prima validare a chestionarelor de la colectorii de date privaţi, pe care le transmite  Biroului RICA-MADR, în termenele de livrare aprobate prin planul anual, pentru validarea finală şi transmiterea lor la CE;

-colaborează cu Biroul RICA-MADR în vederea desfaşurării activităţii  în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu şi asigură confidenţialitatea datelor;

-reprezinta MADR şi  Agenţia de Legatură RICA pentru România şi coordonează toate activităţile din domeniu pe raza judeţului de reşedinţă;

-pregăteşte exploataţiile agricole participante la reţeaua de informaţii contabile în vederea completării formularelor fişei exploataţiei conform reglementărilor  C.E.;

-întocmeşte lista exploataţiilor participante, dispuse şi capabile să completeze fişele de exploataţie în conformitate cu planul de selecţie, cu defalcarea exploataţiilor participante selectate, pe categorii de exploataţie;

-păstrează modul de codificare a exploataţiilor agricole participante la RICA şi asigură continuitatea anchetei ;

-colectează împreună cu colectorii de date privaţi informaţii contabile de la exploataţiile agricole de pa raza judeţului în vederea realizării planului de selecţie transmis anual de către Agenţia de Legătură, la instruirile anuale;

-recepţionează fişele exploataţiilor agricole trimise de către colectorii de date privaţi şi verifică corectitudinea datelor completate:

                        -concordanţa între diferitele rubrici ale chestionarului exploatatiei;

                         -dacă exploataţiile anchetate anul anterior participă în continuare la anchetă;

                         -exploataţiile anchetate corespund planului de selecţie;

                        -concordanţa între diferitele rubrici ale fişei exploataţiei;

-returnează fişele incomplete sau cu abateri evidente pentru refacere;

-efectuează prima validare a chestionarelor, pe care le transmite  Biroului RICA-MADR, în termenele de livrare aprobate prin planul anual, pentru validarea finală şi transmiterea lor la CE;

-la solicitarea biroului RICA din cadrul MADR corectează erorile apărute în sistemul de verificare a CE până la aprobarea chestionarelor de către Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene;

-elaborează raportul asupra implementării planului de selecţie a exploataţiilor agricole participante la RICA;

-colaborează cu asociaţiile de fermieri, asociaţiile profesionale şi interprofesionale în vederea identifiării de noi exploataţii participante la anchetă ;

-verifică prin deplasări în teritoriu îndeplinirea sarcinilor de către colectorii de date privaţi;

-asigură instruirea colectorilor de date privaţi ori de câte ori este nevoie;

-asigură consultanţă de specialitate personalului din  fermele selecţionate pentru a participa la ancheta RICA ;

-colaborează cu:

            ● responsabilii RICA judeţeni din cadrul regiunii din care fac parte în vederea acoperirii planului de selecţie regional;

            ● reprezentanţi ai asociaţiilor de fermieri, asociaţiilor profesionale şi interprofesionale în vederea identificării fermierilor participanţi la RICA;

            ● biroul RICA-MADR în vederea desfăşurării activităţii  în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu şi asigură confidenţialitatea datelor;

-gestionează la nivelul judeţului potenţialul de producţie vitivinicol în conformitate cu cerinţele Registrului plantaţiilor viticole (defrişări, plantări, drepturi de plantare/replantare, transfer drepturi, declaraţii de recoltă, producţie şi stocuri);

-gestionează la nivelul judeţului Registrul Industriilor viticole în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor apelor şi mediului nr.71/2004;

-asigură prevederile Ordinului ministrului, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.487/2009pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor şi implementarea acestuia în domeniul comercializării producţiei de struguri pentru vin;

-asigură implementarea, monitorizarea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor comunitare în sectorul vegetal;

-monitorizează modul de întocmire a fişelor tehnologice pe culturi, la nivel de judeţ şi asigură prin specialiştii proprii implementarea de tehnologii, soiuri şi hibrizi noi;

-coordonează monitorizarea suprafeţelor afectate de factorii naturali de risc;

-verifică şi centralizează documentaţia depusă de producătorii agricoli privind suprafeţele afectate de calamităţi;

       -autorizează spaţiile de depozitare pentru produsele agricole, monitorizează modul de recepţionare, depozitare şi păstrare în spaţii cu această destinaţie a producţiei;

       -participă la acţiunea de verificare în teren a documentelor privind îndeplinirea condiţiilor pentru funcţionarea depozitelor, a condiţiilor  tehnice şi financiare  în vederea eliberării licenţei de depozit;

-organizează prelevarea de probe de grâu pentru determinarea calităţii acestuia;

-coordonează activitatea de eliberare a autorizaţiilor pentru cultivarea plantelor ce conţin droguri şi sunt prelucrate în scop licit, destinate utilizării în industrie şi/sau alimentaţie;

-avizează contractele încheiate între producătorul agricol şi procesator/cumparator, pentru a certifica îndeplinirea obligaţiilor ce revin producătorilor agricoli şi unităţilor de procesare;

-verifică unităţile de procesare pentru respectarea condiţiilor de autorizare în vederea eliberării autorizaţiilor procesatorilor de fibre de in şi cânepă;

-verifică respectarea şi menţinerea condiţiilor de recunoastere de către grupurile de producători recunoscute, dupa caz;

-rezolvă corespondenţa din sectorul vegetal şi soluţionează alte probleme şi sarcini ce îi revin prin acte normative sau îi sunt repartizate, în termenele stabilite;

-analizează caietul de sarcini depus de solicitanţi pentru atestarea unor produse tradiţionale, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.690/2004, pentru aprobarea Normei privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale şi după caz înaintează documentaţia către MADR, pentru înscrierea în Registrul de atestare a produselor tradiţionale şi eliberarea atestatului;

-DAJ Braşov preia activităţile de promovare a  produselor ecologice şi a produselor tradiţionale prevăzute în Cap. I, art.3 şi din Cap.II,  lit. B, art. 9 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 258 din 30 aprilie 2008, coordonând totodată din punct de vedere tehnic şi metodologic activitatea desfăşurată de responsabilii cu activităţi în domeniul produselor tradiţionale şi ecologice din cadrul celorlalte direcţii pentru agricultură judeţene.

-înregistrează şi avizează, pana la data de 1 iunie a fiecarui an, fisele de înscriere în agricultura ecologică a operatorilor care produc, procesează, depozitează, comercializează sau importă produse ecologice, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională din domeniu;

-transmit, în format electronic, la MADR, respectiv la Compartimentul de agricultură ecologică, până la data de 30 a fiecărei luni, Centralizatorul operatorilor înregistraţi în agricultura ecologică, conform cu Anexa 8 din Ordinul ministrului nr. 219/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

-elaborează, până la sfârşitul fiecărui an, Lista operatorilor din agricultura ecologică înregistraţi în fiecare judeţ, conform unui model elaborat de MADR;

-întocmesc baza de date statistice privind suprafeţele în conversie şi certificate, producţiile medii prognozate şi realizate la nivel regional;

-iniţiază şi organizează, în colaborare cu Camerele Agricole Judeţene şi alte organizaţii de profil, acţiuni în vederea promovării agriculturii ecologice, prin organizarea de simpozioane, mese rotunde, expoziţii de produse ecologice;

-iniţiază acţiuni în vederea promovării vânzărilor de produse ecologice pe piaţa internă şi externă, prin facilitarea de întâlniri între producători, procesatori, importatori, exportatori şi principalele supermarket-uri şi încurajarea formării grupurilor de producători la nivel local;

-acordă consultanţă producătorilor care doresc să practice agricultura ecologică;

-participă la programele de pregătire şi la alte manifestări organizate de MADR în domeniul agriculturii ecologice;

-îndeplinesc şi alte sarcini primite de la nivel central.

- analizează cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic şi eliberează autorizaţiile;

-verifică şi introduce în Registrul judeţean datele referitoare la suprafeţele cultivate cu plante modificate genetic, provenienţa seminţei, soiurile cultivate, producţiile realizate, destinaţia acestora;

-urmăreşte completarea şi transmiterea la timp de către cultivatori a anexelor referitoare la evidenţa cultivatorilor de plante modificate genetic;

-verifică şi transmite periodic Compartimentului OMG din cadrul MADR, în format electronic informaţiile referitoare reieşite din legislaţia în vigoare necesare constituirii Registrului naţional;

-întocmeşte şi actualizează periodic baza de date a operatorilor autorizaţi care produc, depozitează şi comercializează îngrăşămintele chimice;

-întocmeşte situaţia privind necesarul şi consumul anual de îngrăşăminte pentru agricultură;

       -colaborează cu autorităţile competente pentru implementarea legislaţiei în domeniul îngrăşămintelor chimice;

       -îndrumă tehnic activitatea în domeniul gestionării fertilizanţilor după normele comunitare și emite certificate de abilitate pentru import îngrăşăminte;

     -coordonează programe privind amendarea solurilor acide şi alcaline;

     -avizează şi urmăreşte realizarea şi fundamentarea finanţării programului privind executarea studiilor pedologice şi agrochimice şi a sistemului de monitorizare sol - teren pentru suprafeţele cu destinaţie agricolă şi a celor privind protecţia solurilor; 

     -monitorizează calitatea solurilor și analizează şi avizează/aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol, potrivit legii;

     -receptionează şi admit la decontare studiile pedologice şi agrochimice avizate favorabil de către comisia numită în acest scop;

     -participă alături de primăriile din localitățile declarate zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole, la elaborarea Planului de acțiune la nivel local, care va cuprinde măsuri din Programul cadru de acțiune tehnic pentru realizarea programului de acțiune în zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați, termene de realizare, surse de finanțare și măsuri de implementare.

     -elaborează, actualizează şi transmite periodic la MADR baza de date în domeniul energiilor regenerabile, calității solului și a suprafețelor irigate;

     -colaborează cu autorităţile competente pentru implementarea pachetului legislativ „energii regenerabile - schimbări climatice”, în conformitate cu reglementările UE;

     -participă la elaborarea „Strategiei naţionale de dezvoltare a resurselor de biomasă”;

     -promovează utilizarea surselor de energie regenerabilă, în conformitate cu reglementările UE şi cu programele de dezvoltare a agriculturii şi a spaţiului rural;

     -implementează în aria de responsabilitate a direcției pentru agricultură prevederile legislației naționale și/sau europene cu privire la imbunătățirile funciare, fondul funciar și protecția mediului;

     -verifică realitatea şi legalitatea documentelor de constituire, divizare, comasare sau după caz, reorganizarea, dizolvarea şi lichidarea organizațiilor de îmbunătățiri funciare denumite în continuare OIF sau a federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare, denumite în continuare FOIF sau de reorganizare a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații (AUAI) și a celor de transmitere gratuită a infrastructurii de îmbunătățiri funciare şi întocmeşte referat către Oficiul de reglementare al organizațiilor de îmbunătățiri funciare denumit în continuare OROIF din MADR în care prezintă constatările rezultate din analiza documentaţiei de constituire sau reorganizare şi propune OROIF avizarea sau respingerea cererii solicitantului;

     -solicită OROIF formularea unor soluţii unitare privind rezolvarea diferitelor situaţii concrete apărute pe parcursul constituirii OIF la nivel naţional.

     -propune membrii consiliilor de sucursală ale Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare denumită în continuare ANIF prevăzuţi la art. 28 (3) lit. d) și e) din HG nr. 1874/2005;

     -propune membrii consiliului de unitate de administrare ai ANIF numiți prin decizia directorului direcției pentru agricultură;

     -solicită informaţii şi rapoarte din partea OIF sau FOIF privind  exploatarea şi întreţinerea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare ce le-a fost transmisă în folosinţă sau proprietate, completează baza de date şi raportează OROIF conform instrucţiunilor emise de acesta.

     -analizează documentele privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor şi propune avizarea, sau după caz aprobarea  scoaterii terenurilor din circuitul agricol;

     -verifică realitatea şi legalitatea documentelor înaintate de beneficiari şi încadrarea sumelor solicitate prin cereri de acordare a subvenţiilor în disponibilul rămas din cuantumul maxim al subvenţiei pentru activitate de irigaţii conform prevederilor legale, precum și a documentelor privind decontarea studiilor, a proiectelor şi a lucrărilor de amenajare, ameliorare şi punere în valoare a terenurilor degradate şi poluate;

     -solicită informaţii şi rapoarte din partea OIF şi FOIF privind exploatarea şi întreţinerea infrastructurii de IF şi difuzează informaţii utile OIF şi FOIF;

     -monitorizează activităţile cu privire la fondul funciar și îmbunătățiri funciare și întocmeşte periodic balanţa terenurilor și  stadiul privind circulaţia juridică a terenurilor (piaţa funciară), din intravilanul şi extravilanul localităţilor, potrivit legii;

     -ţine evidenţa şi actualizează lista persoanelor fizice, atestate de MADR ca evaluatori funciari;

     -fundamentează şi propune programele prioritare de amenajare şi ameliorare a terenurilor agricole degradate constituite în perimetre de ameliorareși propune spre aprobare notele de fundamentare și fişele perimetrelor de ameliorare;

     -face constatarea contravenţiilor şi aplică sancţiuni privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi protecţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare prin specialiştii nominalizaţi prin ordin al ministrului și controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenţa, protecţia, folosirea şi ameliorarea fondului funciar de către toţi deţinătorii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate;

 

Pentru încurajarea dezvoltării colaborării între administraţia publică şi sectorul neguvernamental, Secretariatul General al Guvernului (SGG) administrează şi actualizează platforma CONECT - Catalogul organizaţiilor neguvernamentale pentru evidenţă, consultare şi transparenţă www.conect.gov.ro