Produse traditionale

     Compartimentul  produse tradiţionale  are urmatoarele atribuţii generale:

 

a) promovarea conceptului „Produse de calitate” , precum şi a conceptului „Produse ecologice;

b) asistenţa tehnică producătorilor sau procesatorilor la elaborarea documentaţiei conform legislaţiei comunitare şi naţionale, pentru a solicita protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole sau alimentare româneşti, la nivel naţional şi comunitar;

c) asistenţa tehnică în elaborarea de proiecte pentru promovarea produselor tradiţionale şi ecologice româneşti;

d) promovarea imaginii produselor tradiţionale şi ecologice româneşti;

e) editarea de materiale informative, broşuri, pliante, postere, etc. în domeniul de activitate;

 

     Atribuţiile specifice sunt:

 

     - asigură pregătirea producătorilor agricoli şi procesatorilor de produse tradiţionale precum şi a operatorilor din sectorul de agricultură ecologică, care desfăşoară activităţi în agricultură şi industrie alimentară, în scopul diversificării şi promovării produselor tradiţionale şi ecologice româneşti;

     - asigură aplicarea politicii naţionale privind produsele tradiţionale şi ecologice româneşti;

     - diseminează prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare privind produsele tradiţionale şi ecologice româneşti, în rândul producătorilor agricoli şi procesatorilor;

     - asigură asistenţă tehnică de specialitate şi diseminează rezultatele cercetării aplicative din domeniul agriculturii ecologice;

     - asigură asistenţă tehnică pentru accesarea fondurilor comunitare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, a sistemului de susţinere a producătorilor agricoli şi procesatorilor pentru diversificarea şi promovarea produsele tradiţionale şi ecologice româneşti;

     - realizează instruirea şi pregătirea profesională a producătorilor agricoli şi procesatorilor de produse tradiţionale, precum şi a operatorilor din sectorul de agricultură ecologică, împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Consumatorilor;

     - elaborează şi propune, la nivel naţional strategiile de asistenţă tehnică şi promovare a produselor tradiţionale şi ecologice româneşti;

     - participă la solicitarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la elaborarea proiectelor de legi, hotărâri de guvern, ordine sau alte acte normative, care privesc domeniile produselor tradiţionale şi ecologice româneşti;

     - elaborează şi implementează studii şi proiecte din agricultura ecologică şi industria alimentară, finanţate de agenţi economici, instituţii şi organizaţii interne şi internaţionale;

     - organizează un sistem de informare şi comunicare eficient prin activităţi de editare, multiplicare şi difuzare a materialelor de specialitate şi prin realizare de filme, emisiuni radio şi de televiziune şi a altor materiale audio-vizuale;

     - stabileşte legături cu instituţii, organisme de specialitate din ţară şi din străinătate, pentru dezvoltarea unor programe comune de instruire şi formare profesională;

     - colaborează cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” la elaborarea programelor de cercetare aplicativă şi de aplicare în practica agricolă a rezultatelor obţinute în cercetarea ştiinţifică;

     - colaborează cu institutele şi staţiunile de cercetare, unităţile de învăţământ, asociaţii de producători şi procesatori din domeniile agriculturii ecologice şi a produselor tradiţionale, organizaţiile interprofesionale din sectorul agricol şi agro-alimentar, precum şi cu serviciile private;

     - organizează seminarii, simpozioane, târguri, expoziţii, concursuri, întruniri şi alte dezbateri pe teme profesionale şi legislative din sfera sa de activitate;

     - asigură asistenţă tehnică producătorilor sau procesatorilor la elaborarea documentaţiei conform legislaţiei comunitare şi naţionale, pentru a solicita protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole sau alimentare romaneşti, la nivel naţional şi comunitar, respectiv:

     - asigură asistenţă tehnică producătorilor agricoli şi procesatorilor în elaborarea caietului de sarcini care trebuie să conţină elementele prevăzute la art.4 din Regulamentul (CEE) nr.510/2006;

     - asigură asistenţă tehnică producătorilor agricoli şi procesatorilor în elaborarea documentului unic care trebuie să conţină elementele prevăzute în anexa nr.1 la Regulamentul(CE) nr.1898/2006 pentru implementarea Regulamentul (CEE) nr.510/2006;

     - sprijină producătorii agricoli şi procesatorii la colectarea de date, înscrisuri, etc., care să evidenţieze legătura cu arealul geografic, legătura dintre zona geografică şi calitatea sau caracteristicile produsului sau o calitate specifică, reputaţia sau alte caracteristici ale produsului, din care să rezulte că produsul pentru care se solicită protecţia prezintă alte caracteristici de calitate care îl diferenţiază de produsele din aceeaşi categorie obţinute în afara zonei de producţie;

     - sprijină producătorii agricoli şi procesatorii la colectarea de date, înscrisuri, referinţe bibliografice, etc., din care să rezulte legătura istorica de realizare a produsului;

     - asigură asistenţă tehnică producătorilor agricoli şi procesatorilor la furnizarea de date socio-economice care să conţină următoarele informaţii:

                        ● producţia actuală;

                        ● cantitatea estimată pe 5 ani;

                        ● numărul clienţilor (actuali si potenţiali) pe fiecare segment al filierei produsului (producţie, distribuţie, comercializare, etc.);

                        ● destinaţia geografică a produsului actuală şi estimată pe 5 ani;

                        ● situaţia economică actuală şi estimată pe 5 ani;

     - asigură asistenţă tehnică producătorilor agricoli şi procesatorilor la elaborarea hărţii color de dimensiune adecvată care să permită delimitarea precisă a zonei de producţie şi graniţele stabilite;

     - asigură asistenţă tehnică producătorilor agricoli şi procesatorilor de produse tradiţionale pentru selectarea organismului privat de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare pentru verificarea şi certificarea realităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea încheierii contractului;

     - verifică conformitatea documentaţiei elaborată pentru a solicita protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole sau alimentare romaneşti, la nivel naţional şi comunitar, cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale;

     - întocmeşte rapoarte semestriale şi anuale de activitate şi le supune aprobării conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

 

Pentru încurajarea dezvoltării colaborării între administraţia publică şi sectorul neguvernamental, Secretariatul General al Guvernului (SGG) administrează şi actualizează platforma CONECT - Catalogul organizaţiilor neguvernamentale pentru evidenţă, consultare şi transparenţă www.conect.gov.ro