Resurse umane

Compartimentul resurse umane are urmatoarele atributii:

 

 • asigură organizarea instruirii salariaţilor instituţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun acord de către conducătorul instituţiei, comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi sindicat sau reprezentanţii salariaţilor);
 • întocmirea şi supunerea spre aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a structurii  organizatorice a direcţiei şi a statelor de funcţii şi de personal ;
 • verifică şi asigură îndeplinirea condiţiilor pentru selectarea şi angajarea personalului ;
 • asigură stabilirea salariilor în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • ia măsuri pentru întocmirea şi păstrarea contractelor individuale de muncă, a dosarelor personale şi a carnetelor de muncă ale salariaţilor ;
 • întocmeşte planurile anuale de formare profesională a personalului şi urmăreşte modul lor de realizare;
 • întocmeşte documentele de angajare şi de încetare a raporturilor de muncă sau de serviciu, după caz, pentru salariaţi;
 • întocmeşte şi actualizează evidenţa permanentă a  vechimii în muncă a personalului în vederea acordării drepturilor generate de aceasta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • întocmeşte programarea concediilor de odihnă şi urmăreşte respectarea acesteia;
 • asigură procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare; 
 • pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare cadru, aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ia măsuri pentru întocmirea şi supunerea spre aprobare a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii;
 • asigură procesul de întocmire a fişelor de post pentru toate funcţiile prevăzute în statul de funcţii aprobat;
 • întocmeşte şi asigură transmiterea în termen a dărilor de seamă statistice privind forţa de muncă şi cheltuielile de personal şi toate celelalte situaţii privind salariaţii direcţiei

 

Transparenta venituri salariale

 

Pentru încurajarea dezvoltării colaborării între administraţia publică şi sectorul neguvernamental, Secretariatul General al Guvernului (SGG) administrează şi actualizează platforma CONECT - Catalogul organizaţiilor neguvernamentale pentru evidenţă, consultare şi transparenţă www.conect.gov.ro